Καυστήρες Αερίου MHG

Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου 13...40 kW
Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου 90..160 kW
Μονοβάθμιος/ διβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου 69...105 kW
Διβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου GΖ 2 (100 - 300 kW)
Διβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου GΖ 3 (260 - 810 kW)
Διβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου GΖ 4 (700 - 1450 kW)

Κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια, συστήματα θέρμανσης